Kliniske studier og GCP


 

Good Clinical Practice (GCP)

Ved OUS holdes GCP-kurs fire ganger i året; to om våren og to om høsten.

GCP-kurs i regi av Forskningsstøtte høsten 2020 avholdes digitalt!

Grunnet Covid-19-pandemien avholdes alle GCP-kurs digitalt. Det gir alle anledning til å delta på kurs uansett hvilken helseregion man tilhører. Kursene er registrert på TransCelerates nettsider og er dermed godkjent av medlemsbedriftene. Det arrangeres også digitale GCP-kurs av de andre NorCRIN-partnerne, se oversikt over alle GCP-kurs i regi av NorCRIN. Forskningsstøtte ved OUS har delt opp kursene i to deler, Hovedutprøver og Sponsor.

Hovedutprøver: Dekker ansvar og roller for hovedutprøvere og andre som bidrar i inkludering og oppfølging av studiedeltagere.

Sponsor: Med sponsor menes initiativtaker og ansvarlige for hele studien.

Noen viktige detaljer: Vi minner om at det er lurt for de av dere som er sponsorer å ta hovedutprøverkurset før sponsorkurset. Nedenfor finner du oversikt over de aktuelle kursene, informasjon og påmelding.

 

GCP - hovedutprøver

20. oktober 2020, kl.13-15 og 8. desember 2020, kl. 13:30-15:30

Kurset retter seg mot hovedutprøvere og studiesykepleiere som utelukkende jobber med forskning initiert av andre kommersielle eller akademiske aktører.

GCP - sponsor

22. Oktober 2020, Kl. 13-15 og 10. desember 2020 kl. 13-15

Kurset retter seg mot utprøvere som skal ha hovedansvaret (sponsorrollen) i kliniske studier.


 

Kurs i forskerinitierte kliniske studier

Webinar i to deler, 24. og 26. november 2020, kl. 12:00 - 16:00 begge dager

Dette kurset gir en praktisk rettet innføring i planlegging, gjennomføring og avslutning av kliniske studier med akademisk sponsor, dvs. der sykehus eller andre ikke-kommersielle foretak har det overordnede ansvaret. Kurset henvender seg spesielt til forskere som skal ha ansvar for kliniske studier, men kan også være nyttig for andre som er involvert i klinisk forskning.

Kurs i kliniske oppdragsstudier - fra forespørsel til sluttrapportering

Kursene holdes årlig i samarbeid med Inven2. Neste kurs blir våren 2021.

​Kursinnhold

Kurset er praktisk rettet og henvender seg først og fremst til utprøvere, studiesykepleiere, prosjektkoordinatorer og andre som arbeider med kliniske studier på oppdrag fra industrien, primært legemiddelstudier. Vi går gjennom hele prosessen, fra forespørsel om deltakelse til avslutning og arkivering, hvilke forpliktelser og fordeler studiedeltakelse innebærer for sykehuset og hvilke forventninger industrien har. Det er en fordel å ha gjennomført GCP-kurs, da kurset forutsetter en viss kjennskap til regelverk og begreper.