Kliniske studier og GCP


 

Good Clinical Practice (GCP)

Ved OUS holdes GCP-kurs fire ganger i året; to om våren og to om høsten.

Noen GCP-kurs holdes digitalt. Det gir alle anledning til å delta på kurs uansett hvilken helseregion man tilhører. Kursene er registrert på TransCelerates nettsider og er dermed godkjent av medlemsbedriftene. Det arrangeres også digitale GCP-kurs av de andre NorCRIN-partnerne, se oversikt over alle GCP-kurs i regi av NorCRIN. Forskningsstøtte ved OUS har delt opp kursene i to deler, Hovedutprøver og Sponsor.

Hovedutprøver: Dekker ansvar og roller for hovedutprøvere og andre som bidrar i inkludering og oppfølging av studiedeltagere.

Sponsor: Med sponsor menes initiativtaker og ansvarlige for hele studien. Sponsoroppgaver inkluderer skriving av protokoll, korrespondanse med myndigheter (f.eks. DMP og REK), utarbeidelse av informasjonsskriv, datahåndtering, monitorering  m.m.

Noen viktige detaljer: Vi minner om at det er lurt for de av dere som er sponsorer å ta hovedutprøverkurset før sponsorkurset. Nedenfor finner du oversikt over de aktuelle kursene, informasjon og påmelding.

 

GCP - hovedutprøver

12. september og 14. november 2024 kl. 9:00 - 11:30

Vi holder hovedutprøverdel på formiddagen og sponsordel på ettermiddagen!

Kurset dekker ansvar og roller for hovedutprøvere og andre som bidrar i inkludering og oppfølging av studiedeltagere. 

GCP - sponsor

12. september og 14. november 2024 kl. 12:00 - 16:00

Vi holder hovedutprøverdel på formiddagen og sponsordel på ettermiddagen!

Kurset dekker sponsors ansvar og roller i legemiddelstudier. Sponsoroppgaver er bl.a. å skrive protokoll, korrespondere med myndigheter (eks. DMP og REK), utarbeide pasientinformasjon/samtykke. Sponsor er initiativtaker og ansvarlig for hele studien.


 

Kurs i testing og utprøving av medisinsk utstyr

Oslo universitetssykehus, NorTrials-senteret for medisinsk utstyr og Inven2 inviterer til kurs i testing og utprøving av medisinsk utstyr.

4. juni 2024 kl. 9 - 16

Kursinnhold

Utvikling av medisinsk utstyr innebærer alt fra testing og validering av idé/prototyp til klinisk utprøving. Med nytt regelverk for medisinsk utstyr (MU) øker kravet til klinisk utprøving. Mange forskere og innovatører kjenner ikke godt nok til prosessene i utviklingsløpet, regelverket for klinisk utprøving, hva sykehusene kan bidra med og når man bør søke hjelp andre steder. Samtidig er MU et bredt felt med mange ulike produkter, og prosessen fram til godkjenning kan derfor være mer kompleks enn for legemidler, som følger et mer standardisert forløp.

Kurs i kliniske oppdragsstudier - fra forespørsel til sluttrapportering

Kursene holdes årlig i samarbeid med Inven2.

3. juni 2024 kl. 9 - 16  

​Kursinnhold

Kurset er praktisk rettet og henvender seg først og fremst til utprøvere, studiesykepleiere, prosjektkoordinatorer og andre som arbeider med kliniske studier på oppdrag fra industrien, primært legemiddelstudier. Vi går gjennom hele prosessen, fra forespørsel om deltakelse til avslutning og arkivering, hvilke forpliktelser og fordeler studiedeltakelse innebærer for sykehuset og hvilke forventninger industrien har.

Det er en fordel å ha gjennomført GCP-kurs og gjerne noe erfaring fra kliniske studier, da kurset forutsetter en viss kjennskap til regelverk og begreper.

Kurs i forskerinitierte kliniske studier

Neste kurs blir 26. november 2024

Dette kurset gir en praktisk rettet innføring i planlegging, gjennomføring og avslutning av kliniske studier med akademisk sponsor, dvs. der sykehus eller andre ikke-kommersielle foretak har det overordnede ansvaret. Kurset henvender seg spesielt til ferske forskere som skal ha ansvar for kliniske studier, primært legemiddelutprøving, men kan også være nyttig for andre som er involvert i klinisk forskning.