Samtykke

Hovedregel for bruk av humant biologisk materiale til forskning er at det foreligger samtykke fra deltakerne. Samtykke skal være informert, frivillig, uttrykkelig og dokumenterbart.

Spesifikt samtykke er bygget på informasjon om et konkret forskningsprosjekt.

Bredt samtykke er bygget på informasjon om et tematisk forskningsområde. Forskningsdeltakere kan samtykke til at humant biologisk materiale og helseopplysninger kan brukes til nærmere bestemte, bredt definerte forskningsformål. Deltakere som har avgitt bredt samtykke har krav på jevnlig informasjon om prosjektet.

Ved OUS ligger styrende dokumenter for etablering av generell og spesifikk forskningsbiobank samt mal for bredt samtykke i eHåndboken.

Reservasjon mot forskning

Som pasient har man anledning til å reservere seg mot forskning på eget biologisk materiale som er samlet inn i forbindelse med helsehjelp, som diagnostikk og behandling. Sykehuset har plikt til å gi informasjon og veiledning om dette.