Spesifikk forskningsbiobank

Forhåndsgodkjenning REK

En spesifikk forskningsbiobank er koblet til et konkret forskningsprosjekt, og må godkjennes av REK som et ledd i ordinær prosjektsøknad. Man søker om opprettelse av den spesifikke forskningsbiobanken på samme skjema som man søker om forhåndsgodkjenning av forskningsprosjektet.

Humant biologisk materiale (blod, urin, vev, DNA ++) som skal oppbevares lenger enn to måneder i forbindelse med et forskningsprosjekt, må oppbevares i en slik spesifikk forskningsbiobank.

Varigheten på en spesifikk forskningsbiobank vil dermed også som regel følge prosjektperioden.

Dersom man destruerer materialet umiddelbart etter analyse, er det ikke behov for å opprette en spesifikk forskningsbiobank.

Det vil være prosjektets formål – beskrevet i protokoll og informasjonen til deltakerne – som avgjør hva det biologiske materialet kan benyttes til. Dersom man ønsker å benytte materialet til noe annet, eller man ønsker å gjøre analyser som ikke er beskrevet i opprinnelig REK-søknad, må dette godkjennes som en endring i prosjektet. I så tilfelle må en prosjektendringssøknad sendes REK.

En spesifikk forskningsbiobank må ha en ansvarshavende person. Som regel vil dette være prosjektleder for studien forskningsbiobanken er knyttet til, men det kan også være delegert til en person med en medisinsk eller biologisk høyere grad. Ansvarshavende har det daglige ansvaret for forskningsbiobanken.

Intern godkjenningsprosess OUS

Råd og fremgangsmåte som beskrives her er gjeldende for OUS, men kan likevel inneholde tips for organisering som kan være verdifulle for andre institusjoner.

Ved OUS meldes spesifikke forskningsbiobanker inn samtidig som man registrerer forskningsprosjekter i det elektroniske meldeskjema for intern registrering.

Dette må skje før innsamling, oppbevaring og bruk av materialet. Når det gjelder fremgangsmåte for innsamling, oppbevaring og bruk av materialet, se Praktisk biobanking.

Dersom forskningsbiobanken også omfatter biobankmateriale fra en eksisterende biobank underlagt OUS systemansvar, se Tilgang, deling og destruksjon.