Praktisk biobanking

Formalisering og godkjenning

Forskningsbiobank skal opprettes dersom man har til hensikt å oppbevare humant biologisk materiale til forskning. Veiledende grense for krav om opprettelse av forskningsbiobank er oppbevaring utover 2 måneder, dvs. destrueres det biologiske materiale umiddelbart etter analyse, trenger man ikke opprette forskningsbiobank.​

Lagring av forskningsbiobank

Biologisk materiale, gjerne samlet inn over flere år er uerstattelig og utgjør et viktig fundament for mange forskningsgrupper. Valgene du gjør for oppbevaring bør derfor være gjennomtenkte, slik at materialet kan komme best mulig til sin rett. Hva skal du tenke på?

Temperatur og type materiale

Biologisk materiale brytes ned med tiden. For å bevare materiale for fremtidig forskning må det lagres på en måte som bremser denne prosessen. Den mest effektive måten å gjøre dette på er nedfrysing og lagring ved lave temperaturer. Jo lavere temperatur, desto bedre. Man sier gjerne at det ikke kan bli for kaldt når man skal lagre biologisk materiale, men lagring ved svært lave temperaturer er kostbart. 

Valg av fryser - kistefryser eller skapfryser?

Er det best å bruke en skapfryser eller en kistefryser? En skapfryser har åpning i front og tar opp betydelig mindre gulvplass enn en kistefryser. Det vil si at man får lagret flere prøver per kvadratmeter enn ved bruk av kistefrysere. Skapfrysere har normalt aktive kjøleflater i de tre vertikale veggene, samt i tak og bunn, men passiv isolasjon i døren. Kistefrysere har toppåpning og normalt aktiv kjøleflate i øverste 2/3 av alle fire sideveggene, og passiv isolasjon i bunn og lokk.

Kjøp av fryser

OUS har inngått rammeavtale for kjøp av normalfrysere, ultrafrysere og kryofrysere samt racks til de ulike fryserne. Nitrogentanker inngår ikke i denne avtalen.  Det jobbes også med å få på plass en rammeavtale for service på ultrafrysere som vil være på plass medio sommeren 2020.

Sikkerhet

Det er viktig å tenke på sikkerhet når man skal kjøpe en fryser. Hvis man ikke har mulighet til å oppbevare sin fryser i OUS' godkjente lagringslokaler (se under) er det viktig å sørge for at fryseren kobles til et overvåkningsanlegg ved sykehuset (SD-anlegg). Det er viktig å ha prosedyre for at adekvat personell varsles ved avvik og at tiltak kan iverksette før materialet går tapt. I henhold til beste praksis bør man ha tomme, operative reservefrysere tilgjengelig i tilfelle fryserhavari.

Frysere avgir mye varme og det er derfor fornuftig å plassere frysere i et rom med kjøling. Det anbefales at romtemperaturen i lagringslokalet ikke overstiger 22 °C. Dette for å forhindre varmgang og fryserhavari ved at kompressorene går i stykker.

Lagringslokaler for forskningsbiobanker ved OUS

OUS har lagringslokaler ved Aker, Ullevål og Rikshospitalet og har også regionalt tilbud ved Myrens verksted. Disse lokalene har adgangskontroll og ultrafryserne er tilkoblet alarmsystem. Lokalene som er adgangskontrollert har også back-up frysere. Det er for tiden fullt i disse lagringslokalene.

Transport av prøver - internt

Hver enkelt som skal transportere prøver har ansvar for at dette skjer forsvarlig og lovlig. Internt i OUS kan større prøvesamlinger koordineres med transport ROR (Rent og ryddig) mellom for eksempel Myrens og sykehuset. Det er 4 transportesker tilgjengelig på Myrens som kan transportere inntil 9 racks per eske, dvs totalt 36 racks som vanligvis vil utgjøre innholdet i en hel fryser. Slik transport må avtales på forhånd med Rent og ryddig. Siden det er en del logistikk knyttet til flytting må man minimum flytte en hel eske (min 9 racks) per oppdrag. Adgang til biobanklokalene på Myrens gis ved personlige adgangskort som må bestilles via avdeling for biobank og registerstøtte. Transport og tilgang til biobanklokalene er kun mulig innenfor normal arbeidstid.

Transport av prøver - nasjonalt/internasjonalt

Oslo universitetssykehus har avtale med DHL Express (Norway) AS om frakt av varer (innenlands og utenlands) hvor det ikke stilles krav til at det som fraktes må holde jevn temperatur.

Ved frakt av varer (innenlands og utenlands) hvor det stilles krav til at det som fraktes må holde jevn temperatur skal World Courier (Norway) AS benyttes.

Det er kun disse to leverandørene som skal benyttes til flyfrakt.

For mer informasjon, se intranettside ved OUS for flyfrakt.

Kvalitet og bærekraft på prøvene

En bærekraftig biobank inneholder prøver som har høy grad av kvalitet, og som treffer mål med hensyn til volum, type prøver og tilgjengelighet. Dette vil gjøre at biobanken kan bli brukt optimalt.

Drift av forskningsbiobanken

Biologisk materiale, samlet inn over flere år er uerstattelig og utgjør et viktig fundament for mange forskningsgrupper. Derfor er det viktig å tenke på sikkerhet når man skal kjøpe en fryser.