Tilgang, deling og destruksjon

Inn- og utførsel av biobankmateriale mellom forskjellig parter forutsetter:

  • Forhåndsgodkjenning av norsk REK
  • Samtykke fra deltakerne
  • Avtale mellom partene

I praksis betyr det at ethvert samarbeidsprosjekt og deling av materiale, både nasjonalt og internasjonalt, skal være vurdert og godkjent av REK. Samtykke skal informere om samarbeid, og det skal stå spesielt om materiale skal utleveres til utlandet og land utenfor EU. Ved ny, endret eller utvidet bruk av materiale, skal det søkes REK om dette, det gjelder også om nye samarbeidsparter kommer til i løpet av prosjektet.

Avtaler

Enhver ekstern utlevering av biobankmateriale til forskning skal være avtalefestet.

Destruksjon og avslutning av biobank

For spesifikke biobanker er det gitt en sluttdato i REK-godkjenningen. Ved slutt skal materiale destrueres etter interne retningslinjer. Ved eventuell ny, endret eller utvidet bruk så skal REK søkes om dette i god tid før prosjektslutt.