Generell forskningsbiobank

Forhåndsgodkjenning REK

En generell forskningsbiobank er en forskningsbiobank uten tilknytning til et spesifikt forskningsprosjekt. Oppbevaring, utlevering og bruk av materialet i en slik biobank er som regel regulert av et bredt samtykke avgitt av donorer/pasienter, i tråd med helseforskningslovens § 14.

Materialet i en generell forskningsbiobank kan benyttes til bredt definerte forskningsformål, som regel tematisk avgrenset til et diagnose- eller sykdomsfelt (som kreftforskning, hjerte- og lungesykdommer eller bindevevssykdommer).

For å få tilgang til og benytte materialet i en generell forskningsbiobank, må:

  • Bruken være forenelig med det tematiske formålet med biobanken
  • Avgiver gis jevnlig informasjon om bruken av materialet
  • Forskningsprosjektene som gis tilgang til materialet ha egen forhåndsgodkjenning fra REK

Det er som regel ikke noen tidsbegrensning på en generell forskningsbiobank, fordi materialet skal kunne benyttes til en rekke forskningsprosjekter, og fordi innsamlingen av materialet er gjort med tanke på fremtidig forskning.

Også en generell forskningsbiobank skal ha en ansvarshavende person med en medisinsk eller biologisk høyere grad. Ansvarshavende har det daglige ansvaret for forskningsbiobanken. For generelle forskningsbiobanker kreves det likevel en tydeligere organisering enn en spesifikk forskningsbiobank.

Intern godkjenningsprosess OUS

Råd og fremgangsmåte som beskrives her er gjeldende for OUS, men kan likevel inneholde tips for organisering som kan være verdifulle for andre institusjoner.

Organisering

Ved klinikkovergripende generelle forskningsbiobanker anbefales etablering av et fagråd som rådgivende instans for ansvarshavende person og berørte klinikker vedrørende forvaltning og utvikling av biobanken. Dette fagrådet bør være sammensatt av de klinikkledere som er berørt av biobanken, og bør i fellesskap utarbeide mandat og vedtekter.