Organisering

Ved klinikkovergripende generelle forskningsbiobanker anbefales etablering av et fagråd som rådgivende instans for ansvarshavende person og berørte klinikker vedrørende forvaltning og utvikling av biobanken. Dette fagrådet bør være sammensatt av de klinikkledere som er berørt av biobanken, og bør i fellesskap utarbeide mandat og vedtekter.

Sentrale oppgaver for Fagrådet bør være:

  • Gi råd til ansvarshavende ved spørsmål om bruk av biobankmaterialet
  • Vurdere søknader om tilgang og bruk, og gi en faglig anbefaling til ansvarshavende i tråd med biobankens retningslinjer
  • Bidra til at giver av biobankmateriale og samfunnets interesser blir ivaretatt, gjennom helhetstenkning internt, overfor Universitetet i Oslo og andre organisasjoner
  • Samhandle med andre relevante råd/ utvalg/ aktører internt og eksternt

Medlemmer av fagrådet bør oppnevnes av de klinikkledere som er berørt av biobanken. Fagrådet bør ikke være for stort (5-7 representanter anbefales) og bør bestå av medlemmer med nødvendig faglig og vitenskapelig kompetanse. Anbefalt funksjonstid for utvalgets medlemmer er fire år.
Sykehusets Biobank- og registerutvalg skal forelegges saker der det er uklart eller uenighet om andres tilgang og utlevering av materiale fra biobanken.