Om å opprette et register

Forarbeid

Det må tas stilling til om man skal eller ikke skal innhente samtykke til å bruke innsamlede data til forskningsstudier fra den inkluderte deltaker/pasient. Et godt utformet samtykkeskriv vil kunne åpne for en bred, nyttig og korrekt bruk av de innsamlede data videre. Det er derfor svært viktig å utforme et så dekkende samtykke som mulig i forhold til den planlagte bruken av data i enten studien eller registeret. Hovedregelen er at man alltid skal innhente samtykke fra en pasient før man inkluderer denne i en studie eller i et register. Unntaket er hvis man driver kvalitetssikring av egen virksomhet; da er det ikke påkrevd å innhente samtykke for å bruke allerede innsamlede helseopplysninger. I de tilfeller hvor det inngår pasienter som er svært syke, døde eller på annet vis vanskelig lar seg innhente samtykke fra, kan REK innvilge dispensasjon fra samtykkekravet.