Samtykker og kodelister/koblingslister

Register for kode-/koblingslister

Det er laget en særskilt fellesløsning i Medinsight som skal benyttes der helsedata i utgangspunktet oppbevares i andre registerløsninger. Fellesløsningen er gratis å ta i bruk og å bruke.

Du kan opprette ubegrenset antall koblingslister og du administrerer selv hvem som skal ha tilgang til din liste og hvilke handlinger de kan utføre.

I henhold til OUS HF sin eHåndboksprosedyren Lagring, arkivering og sletting av helse- og personopplysninger så skal kodenøkler/koblingslister for avidentifiserte/indirekte identifiserbare data (ved OUS HF) utelukkende lagres i Medinsight.

TSD digitalt samtykkeregister (UIO)

Oppsett og bruk av denne løsningen administreres og supporteres utelukkende av UiO.

Det er inngått avtale mellom OUS og UiO om bruk av «Digital samtykkeløsning» på TSD/Nettskjema plattformen til UiO. Hvert helseforetak må selv inngå avtaler med UiO om bruk av denne. 

Løsningen kan brukes for å sende ut invitasjoner om å delta i forskningsstudier og deltakere kan avgi et samtykke digitalt ved bruk av eSigneringsløsning (2- faktor innlogging).

For "vanlige" samtykker til forskning så kan samtykke lagres på TSD mappenivå. For å få tilgang så søker dere om å opprette et prosjekt i den digitale samtykkeløsningen hos UiO. Dere blir bedt om å fylle ut et skjema og signere en digital avtale.

Det foreligger særskilte premisser for innsamling av "brede samtykker". Her avkreves et samtykkeregister i Medinsight (på OUS) og at samtykker overføres fra TSD mappenivå og importeres manuelt til Medinsight. Bruk av Medinsight er frivillig for samtykker som ikke er brede.  

Her finner du informasjon som vil hjelpe deg i gang med bruk av «Digital samtykkeløsning» på TSD/Nettskjemaløsningen til Universitetet i Oslo (UIO).

Her finner du informasjon om samtykkeskjemaer i TSD

OUS prosedyre for bruk av TSD digital samtykkeløsning

 

Oppbevaring av samtykker i Medinsight

Trenger du å lagre papirsamtykker trygt, digitalt og søkbart?

Ønsker du å samle samtykkeinformasjon om samtykker innhentet både på papir og digitalt?

Ønsker du å knytte ulike delprosjekt til overordnede samtykker på en enkel måte?

Ønsker du å enkelt gjøre søk på tvers av samtykkeversjoner avgitt over tid?

Felles samtykkeløsning i Medinsight løser dette.

Felles samtykkeløsning er en tjeneste i programvaren Medinsight hvor du kan opprette egne samtykkeregistre. Samtykkeregistrene benyttes til å oppbevare samtykkestatus som er hentet inn på papir (innskannet) og/eller digitalt via UiO sin samtykkeløsning i Nettskjema/TSD.

 
Ved å samle søkbar (strukturert) informasjon som kode-/koblingsliste, samtykkeversjon, samtykkedato og hva det er samtykket til, er det enkelt å få oversikt over populasjonen, uavhengig av om samtykket ble avgitt på papir eller på nett.

NB! Det er ikke mulig å bruke denne løsningen til å hente inn digitale samtykker direkte fra deltakerne, du må altså gå veien om TSD/Nettskjema: informasjon om samtykker i TSD