Medinsight

Medinsight Classic er en godkjent løsning til bruk i forskningsprosjekter og kvalitetsregistre. Løsningen tilbyr skreddersydde IT-løsninger for innsamling av strukturerte kliniske data. Data lagres sikkert i en SQL-database med full relasjonsbygging. Skjema og CRF-er, logikk, prosessflyt samt rapporter produseres etter kundens ønske. Driften av Medinsight er forankret i Avdeling biobank- og registerstøtte (Regional forskningsstøtte HSØ). For innsamling av PROMS data via internett så benyttes Medinsight i kombinasjon med TSD Nettskjema løsningen til UIO. For mer informasjon: Medinsight.

Det medfører en kostnad å sette opp et Medinsight-register, men denne kostnaden sikrer deg også råd, oppfølging og bistand i forbindelse med opprettelsen av registeret. Kostnader varierer avhengig av størrelse og kompleksitet i et register, men et gjennomsnittlig register vil ha en prisantydning omkring 70-100.000 NOK (engangssum). Det foreligger ikke noen årlige lisenskostnader etter at registeret er etablert.

Medinsight anbefales for større prosjekter og kvalitetsregistre som har spesialbehov, og hvor det er viktig med fleksibel søking og rapporteringsmuligheter i tillegg til muligheter for integrasjon med andre systemer. Det anbefales også for større registre som må konvertere data fra en ikke godkjent IT-løsning til en godkjent løsning som følge av GDPR. Medinsight er ikke web-basert, og tilgang til løsningen gis gjennom sykehusnettet. Avdeling for biobank- og registerstøtte drifter Medinsight, og kan kontaktes her 

Medinsight har en egen IT-løsning for å registrere koblingsliste/koblingsnøkkel, dette er OUS' offisielleIT-løsning for lagring av kodelister/koblingsnøkler. Man kan opprette nye kodelister i løsningen, men det er også mulig å importere gamle kodelister fra Excel, som så lagres sikkert i løsningen. Denne løsningen er gratis å bruke og vi har nærmere beskrivelse her.

Det finnes også en egen IT-løsning for registrering av samtykker som er innhentet i forbindelse med studier, biobanker eller registre. Løsningen håndterer skannede papirsamtykker, og gir en oversikt over koblingslisten og samtykkestatus per pasient. Samtykkeregisteret medfører kostander for forsker. Du kan lese om løsningen og hvordan du kommer i gang her.