Publisering

Publisering av vitenskapelige artikler som utgår fra OUS skal følge anerkjente vitenskapelige normer. Ved OUS er det etablert egen retningslinje for vitenskapelig publisering. Denne retningslinjen er basert på prinsipper nedfelt i:

Gjennom samarbeidsorganet for Helse Sør- Øst og Universitetet i Oslo er det også etablert harmoniserte retningslinjer for adressering og kreditering av vitenskapelige artikler. Disse er også tilgjengelig på universitetets nettsider.

For mer informasjon om registrering og godkjenning av vitenskapelige artikler, se OUS’ nettsider. Her vil du også finne kontaktinformasjon til superbrukere for CRISTIN-systemet og veileder for registrering av vitenskapelige artikler.

Har du spørsmål om medforfatterskap og regelverk for publisering, så kan regional forskningsstøtte bistå. Henvendelse kan rettes til; godkjenning@ous-hf.no. Se også egen nettside om behandling av redelighetssaker.

Bruk av Acknowledgements (Takk til)  

Når en bidragsyter til en vitenskapelig publikasjon ikke tilfredsstiller kravene til medforfatterskap etter Vancouver- konvensjonen, anbefaler konvensjonen at bidraget nevnes under ”Acknowledgements” eller lignende. Det kan dreie seg om bidrag som teknisk bistand, skriveassistanse eller generell støtte i form av finansiering og infrastruktur. Bidragsyter skal i så fall gi sin aksept for å bli nevnt i Acknowledgements. Slik aksept håndteres av forfatterne, eventuelt ut fra dokumentasjonskrav stilt fra det enkelte tidsskrift.

Redaktøransvaret og den ansattes ansvar

Publisering er et spørsmål om tillit og etikk, noe Vancouver-konvensjonen eksplisitt legger opp til. Tidsskrift bygger sine vurderinger på tillit om at forfatterenes manuskript er basert på etisk forsvarlig forskning, i samsvar med anerkjente vitenskapelige prinsipper og relevante myndighetskrav.

Rovtidsskrifter

Forskere ved OUS skal sjekke at tidsskriftet man ønsker å publisere i er en seriøs, godkjent publiseringskanal slik at man unngår såkalte rovtidsskrifter («predatory journals»). Dette er useriøse tidsskrifter som utnytter Open Access (OA)-publisering til å svindle til seg artikkelavgifter fra forskere.