Åpen tilgang og vitenarkiv

Ulike veier til åpen tilgang

Det er flere måter å publisere på som er kompatible med kravene fra Forskningsrådet og andre:

 • Publisering i OA-tidsskrift
 • Publisering i abonnementstidsskrift der UiO/OUS har avtale om forhåndsbetalt frikjøp
 • Publisering i abonnementstidsskrift med samtidig arkivering i åpent vitenarkiv
 • Publisering i abonnementstidsskrift med frikjøp (dog ikke anbefalt)

Det finnes verktøy og retningslinjer for valg av tidsskrifter som oppfyller kravene og hvordan man ellers kan sikre seg muligheten for åpen publisering, se nedenfor.

Plan S og krav fra finansieringskildene

Forskningsrådet, EU og en rekke utenlandske organisasjoner har gått sammen om Plan S for å få fortgang i åpen publisering og skjerpet kravene om åpen publisering i utlysningene fra og med 2021. Forøvrig har regjeringen gitt retningslinjer om at all publisering av forskning som er offentlig finansiert skal være åpen innen 2024.

De viktigste endringene i Forskningsrådets kontraktsvilkår fra 2021/22 var:

 • En versjon av publisert artikkel med riktig innhold (AAM - Author Accepted Manuscript eller VoR – Version of Record) må gjøres tilgjengelig på publiseringstidspunktet, det tillates ikke en embargoperiode på 6-12 måneder.
 • Artikkelen må være publisert med en lisens som gir mulighet for videre distribusjon:
  CC BY: Dele — kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format. Bearbeide — remixe, endre, og bygge videre på materialet til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle.
  CC BY-ND: Dele — kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle. (Ingen bearbeiding tillatt.)
 • Kostnader til frikjøp av artikler kan ikke føres direkte i prosjektregnskapet, det må dekkes av klinikken/avdelingen.

Hvis tidsskriftet i utgangspunktet har en embargoperiode forventer Forskningsrådet at dette kan omgås ved at korresponderende forfatter legger inn følgende melding i web-applikasjonen når artikkelen sendes inn for vurdering:

“This research was funded, in whole or in part, by [Norwegian Research Council, Grant #]. A CC BY or equivalent licence is applied to [the AAM/ the VoR] arising from this submission, in accordance with the grant’s open access conditions’’.

Hvis tidsskriftet mot formodning da vil nekte publisering med henvisning til dette, må man ta kontakt med Forskningsrådet.

For EUs tildelinger til forskning og innovasjonsprosjekter gjelder tilsvarende krav om åpen publisering og åpen forskning generelt for alle tildelinger innenfor Horizon Europe. Det foreligger pr. april 2023 forslag om nye, mer spesifikke krav til hvordan forskningsresultater og –data skal tilgjengeliggjøres.

Noen norske bidragsytere har en uttalt policy om åpen tilgang, men med ulike formuleringer:

 • Vitenskapelige artikler fra forskning finansiert av Stiftelsen Dam skal gjøres åpent tilgjengelige. Retningslinjer for åpenhet - Stiftelsen Dam
 • Det regionale helseforetaket (HSØ RHF): Forskningsprosjekter som har fått midler skal fortrinnsvis publisere vitenskapelige artikler åpent.
 • Kreftforeningen forventer at det om mulig gjennomføres arkivering i et åpent tilgjengelig arkiv:
  The Project Owner should strive to ensure that a copy of peer-reviewed scientific articles based on research wholly or partially funded by the Norwegian Cancer Society is stored in appropriate, open-access digital archives. Research-generated data must be deemed to be publicly available if there are no special reasons that argue against it or contractual terms and conditions or governmental rules exist that prevent this.

Nettsider som jevnlig blir oppdatert på vilkårene fra Forskningsrådet og EU og andre forhold rundt åpen tilgang:

Publisering (UiO)

Åpen tilgang til forskning

Hvordan sjekke at tidsskriftet er kompatibelt med Plan S - Journal Checker Tool

Det er laget en web-applikasjon som gjør det mulig å sjekke om det aktuelle tidsskriftet kan benyttes. Dette er tilgjengelig via «Registeret for vitenskapelige publiseringskanaler».

 1. Søk i Kanalregisteret og se om din foretrukne publiseringskanal er på nivå 1 eller nivå 2. jf. Retningslinje for vitenskapelig publisering
 2. Søk deretter i Journal Checker Tool for å se om kanalen oppfyller kriteriene til Plan S.

Ved å taste inn finansieringskilde og institusjon (f.eks. Oslo University Hospital) ser man om tidsskriftet er kompatibelt og hvilke(t) alternativer som kan velges for å sikre åpen tilgang.

Hvordan vurdere om et OA-tidsskrift holder mål

Sjekk av status i Kanalregistere, jf. ovenfor, gjør det mulig å velge tidsskrifter som oppfyller det formelle kravene til leserkrets, redaksjon og fagfellevurdering (nivå 1). Det er imidlertid et økende antall tidsskrifter som synes å være mer opptatt av rask publisering (og fakturering) enn å sikre et visst faglig nivå på det som blir publisert. Sjekk i fagmiljøet hva som er erfaringen med det aktuelle tidsskriftet. Husk å bruke nøyaktig det navnet på tidsskriftet som er oppgitt, slik at du ikke blir villedet av navnelikhet.

Det nasjonale publiseringsutvalget har en ordning for å melde inn tidsskrifter som man tviler på om holder forsvarlige faglige standarder, men antallet som er kommentert på er foreløpig beskjedent, se Nivå X.

Avtaler for Open Access-publisering for forskere ved OUS

OUS’ forskere kan i en del tilfeller slippe publiseringskostnader for å gjøre artikler og andre publikasjoner gratis og åpent tilgjengelige for andre forskere og allmenheten.

Det er framforhandlet avtaler med de store forlagene, Elsevier, Wiley, IOP, Taylor & Francis og Springer Compact, samt med noen mindre forlag. Nærmere detaljer om den enkelte avtale og lengden på denne finnes på Universitetet i Oslos nettside Avtaler og rabatter.

Merk at ikke alle helseforetak i HSØ er med i alle forlagsavtalene som er forhandlet via UiO og det nasjonale konsortiet. Merk også at det kan forekomme kvotebegrensninger som gjør at mulighetene for gratis frikjøp i praksis ikke gjelder på slutten av året i enkelte tidsskrifter.

Har du problemer eller spørsmål, ta kontakt med Universitetsbiblioteket, UiO, på e-post: openaccess@ub.uio.no

Finansiering av åpen publisering

Det vil variere fra tidsskrift til tidsskrift hva prosjektet/avdelingen sitter igjen med av kostnader, særlig i en overgangsfase:

 • Ingen kostnad fordi frikjøp er inkludert i avtalen med forlaget
 • Rabatt på frikjøp – gjelder ofte bare UiO
 • Hele kostnaden til APC mv. må dekkes av avdelingen, eventuelt prosjektet.

Kostnader til OA-publisering i 2022 og videre fremover må ved OUS i sin helhet dekkes av avdelingen/klinikken, eller i visse tilfeller av prosjektene.

 • Forskningsrådet tillater ikke at slike kostnader belastes prosjektregnskapene for NFR-prosjekter direkte, men se nedenfor for om indirekte kostnader/overhead.
 • EU (Horizon 2020) tillater at OA-kostnader belastes prosjektene hvis det er knyttet til OA-tidsskrifter/-plattformer, men ikke hvis det er frikjøp fra abonnementstidsskrifter (hybrid)
 • Andre bidragsytere kan være mer eller mindre spesifikke på dette - sjekk kontraktsvilkår.

Forskningsrådets satser for stillinger er fra 2022 justert opp slik at beregnet indirekte kostnad (overhead) i stor grad skal kunne dekke kostnader til åpen publisering. Satsene for internt dekningsbidrag ved OUS er imidlertid lavere enn det Forskningsrådet har lagt til grunn, og det er derfor ikke samlet opp midler verken i klinikk eller sentralt for å dekke OA-kostnader. Regional forskningsstøtte kan gi veiledning dersom det er aktuelt å ta ekstra overhead for å dekke OA-kostnader i et enkelt prosjekt. Andre sykehus kan ha andre planer for dette.

Vitenarkiv

Alle artikler skal arkiveres, også de som er publisert i OA-tidsskrifter eller frikjøpt. For de som bare har tilknytning til OUS eller et annet helseforetak i HSØ er det medio 2023 fortsatt noe begrensede muligheter fordi helseforetakene som regel ikke har egne vitenarkiv (unntak: Sykehuset Innlandet). Mulighetene er i hovedsak disse:

 • Få en medforfatter fra UiO eller annen institusjon i UH-sektoren til å deponere
 • Få en medforfatter fra Sykehuset Innlandet til å deponere
 • Dersom du er del at et forskningsprosjekt finansiert av EU, kan du også benytte deg av EUs generelle vitenarkiv Zenodo

Det er viktig å deponere riktig versjon, dvs. the AAM/ the VoR hvis ikke artikkelen er frikjøpt eller i OA-tidsskrift. Universitetsbiblioteket tar seg av rettighetsklarering når det skal arkiveres i UiOs arkiv DUO, og har beskrevet prosessen med egenarkivering her.

Vitenarkiv for helseforetakene vil sannsynligvis ikke komme på plass før høsten 2023 via Nasjonalt vitenarkiv (Prosjekt Nasjonalt vitenarkiv). For spørsmål knyttet til denne prosessen, ta kontakt med Pål Bakke i Forskningsstaben ved OUS (pal@ous-hf.no).