Redelighet i forskning

Innledning

Forskning må utføres i samsvar med anerkjente forskningsetiske normer og standarder i alle ledd av forskningsprosessen, fra planlegging til publisering. Krav til forskere om å følge slike normer og standarder er regulert i Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven). I henhold til denne loven er alle forskere pålagt å utøve aktsomhet, noe som betyr at hver forsker er forpliktet til å opptre aktsomt og å sikre at all forskning gjøres i samsvar med anerkjente forskningsetiske normer.

Som forskningsinstitusjon har Oslo universitetssykehus (OUS) et pålagt ansvar for å sikre etisk forsvarlig forskning. Dette innebærer også et ansvar for å håndtere alle tilfeller av mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer.

Det finnes en egen prosedyre for ledere og ansatte ved OUS som gjennom sitt arbeid får kunnskap eller mistanke om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer. Dette gjelder både arbeid som er utført på sykehuset og arbeid utført ved andre institusjoner, der ansatte i egenskap av sin stilling ved OUS har deltatt i forskningsprosjekter ved en annen institusjon.

I det følgende vil du finne informasjon om hvordan du går frem ved tilfeller av potensielt brudd på forskningsetiske normer og standarder ved OUS.

Forskningsombud

Det er etablert en felles forskningsombudsordning for OUS, Institutt for klinisk medisin ved UiO og Ahus. Forskere og linjeledere kan søke veiledning hos forskningsombudet før eventuell melding om brudd på forskningsetiske normer sendes.

Ombudets oppgaver er:

 • Råd og veiledning i forskningsetiske spørsmål.
 •  Bistå med å løse konkrete saker så tidlig som mulig og på lavest mulig nivå i institusjonen, herunder fungere som konfliktløser/megler innenfor forskningsombudets mandat.
 • Bistå som ressursperson som ledd i institusjonenes forebyggende tiltak, herunder kurs og opplæring.

Forskningsombudet har ingen formell rolle i behandling av saker, men kan bistå linjeledelsen ved behov.  For mer informasjon om rolle og mandat, se forskningsombudets nettside (UiO).

Meldeplikt

Alle ansatte som gjennom sitt arbeid ved OUS får kjennskap til mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer, har et ansvar for å melde dette i linje. For å sikre en forsvarlig behandling bør den som melder gjøre dette skriftlig og med en beskrivelse av:

 • Hva mistanken gjelder
 • Hvem som mistenkes
 • I hvilke sammenheng er det mistanke om brudd, herunder tidspunkt/periode
 • Om bruddet relaterer seg til resultater som er publisert og/eller i ferd med å bli publisert

Ansatt kan alternativt be om et møte med leder for å redegjøre for mistanken. I så fall skal leder føre referat fra møtet.

Regional forskningsstøtte kan etter anmodning gi råd og veiledning i forbindelse med melding om mulige brudd, se kontaktinformasjon her.

Oppfølgingsansvar

En leder som mottar melding om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer, plikter å undersøke saken selv eller bringe den videre til overordnet leder om nødvendig. Linjeleder plikter alltid å holde klinikkens forskningsleder orientert.

I saker der den ansatte tror leder kan være inhabil, eller ved andre interessekonflikter, kan det rapporteres direkte til klinikk- eller forskningsleder.

I de tilfeller det foreligger habilitets- eller andre interessekonflikter som er til hinder for en forsvarlig oppfølging i linje, vil Forskningsstøtte bistå med avklaring om hvilken klinikk-/forskningsleder som kan ta saken videre.

Saksbehandling

Leder som mottar melding har ansvar for å behandle saken. Grunnleggende for denne saksbehandlingen er:

 • Sørge for at saken blir tilstrekkelig opplyst
 • Sørge for at berørte parter gis anledning til å uttale seg
 • Sørge for at saken blir behandlet på et nivå der det ikke foreligger habilitets- eller andre interessekonflikter
 • Sørge for at partenes konfidensialitet ivaretas på en betryggende måte

Den som har meldt inn en sak skal få tilbakemelding innen rimelig tid om plan for saksbehandling. Dersom sakens opplysninger tilsier diskresjon pga. personvernhensyn, skal dette tas hensyn til ved tilbakemeldingen. Ledere på alle nivå har også et omsorgsansvar for involverte arbeidstakere i denne type saker, både den som formidler en bekymring og den bekymringen gjelder.

Uttalelser

En leder som har mottatt og behandlet en melding om mistanke om kritikkverdige forhold i forskning, skal utarbeide en skriftlig uttalelse i saken. Uttalelsen skal minimum inneholde:

 • Om det kan sannsynliggjøres at forsker har opptrådt kritikkverdig
 • Om det foreligger systemfeil som linjeledelsen mener må følges opp
 • Om det er grunnlag for å trekke tilbake et allerede publisert arbeid som følge av de forhold som er avdekket

Dersom det under saksbehandlingen fremkommer opplysninger som gir grunnlag for å anta at det kan foreligge grove brudd på anerkjente vitenskapelige normer («vitenskapelig uredelighet»), skal saken forelegges klinikkleder før det gis en uttalelse i saken. Klinikkleder skal i slike tilfeller i samråd med linjeleder som har behandlet saken, vurdere om det er grunnlag for å oversende denne til Redelighetsutvalget for forskning. Klinikkleder og/eller forskningsleder kan også be Regional forskningsstøtte om bistand i vurderingen av om en sak skal/bør forelegges Redelighetsutvalget.

Redelighetsutvalget

Det er etablert et redelighetsutvalg for forskning i samarbeid Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF.

Redelighetsutvalgets oppgaver er nedfelt i eget mandat og saksbehandlingsregler som finnes på deres nettside. Utvalget skal som utgangspunkt bare behandle saker der det foreligger mistanke om «vitenskapelig uredelighet» etter forskningsetikkloven § 8.

Leder for Redelighetsutvalget for forskning har iht. saksbehandlingsreglene anledning til å avvise saker vedkommende mener ikke ligger innenfor utvalgets mandat.

Forberedelse ved oversendelse av sak til Redelighetsutvalget

Saker til behandling i Redelighetsutvalget skal meldes skriftlig i eget skjema og skal følge utvalgets saksbehandlingsregler. For mer informasjon, se Redelighetsutvalgets nettsider.