Gjennomføring av helseforskningsprosjekter

Prosjektleder eller ansvarlig forsker har ansvaret for at prosjektet gjennomføres iht. de godkjenninger og eventuelle avtaler som ligger til grunn for prosjektet, se Formalisering. 

For helseforskning er det helt avgjørende at forskningsdeltakernes interesse og sikkerhet ivaretas i alle faser av prosjektet. Dette gjelder både sikkerhet for at deltakerne ikke utsettes for unødvendig risiko for skade og belastning og at deltakernes konfidensialitet og integritet ivaretas som ledd i behandling av forskningsdata.

I OUS’ eHåndbok under mappen Forskning, innovasjon og utdanning vil du finne lenker til relevante rutiner for personvern og informasjonssikkerhet i forskning. Se også eHåndboksmappene Personvern og Informasjonssikkerhet.

Dersom det planlegges endringer i opprinnelig prosjekt, se Prosjektendringer og uønskede hendelser.