Internasjonale finansieringskilder

Horizon 2020

Horizon 2020 er EUs forskningsprogram for perioden 2014 – 2020. Programmet finansierer forsknings- og innovasjonsprosjekter som skal være med på å løse samfunnsutfordringer, skape flere arbeidsplasser og bidra til økonomisk vekst i Europa. Disse målene er nedfelt i europeiske strategier som European Research Area, Europe 2020 og Innovation Union.

H2020 er et av de viktigste virkemidlene for å bidra til å nå målene. H2020 har tre satsningsområder; Excellent Science, Industrial leadership og Societal challenges, som alle er relevante for medisinske og helsefaglige forskningsmiljøer. Excellent Science finansierer den frie forskningen. Industrial leadership er i all hovedsak rettet mot bedrifter, men ønsker/krever ofte samarbeid med akademiske forskningsmiljøer. Societal challenges er delt inn i tema/samfunnsutfordringer som helse, mat/jordbruk, klima, transport og samfunnssikkerhet.

Utlysningene har definerte problemstillinger EU ønsker løst. Et prosjekt må ha minimum 3 forskningsinstitusjoner og/eller bedrifter fra minimum 3 ulike EU-medlemsland/assosierte land.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020

Horizon Europe er EUs forskningsprogram for perioden 2020 – 2026. Horizon Europe vil bygge videre på Horizon 2020.

https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en


Innovative Medicines Intitiative 2 (IMI2)

IMI er et offentlig-privat samarbeid mellom EU og European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). Målet er å fremme utviklingen av bedre og sikrere medisiner. IMI legger til rette for samarbeid mellom nøkkelaktørene involvert i helseforskning; helseforetak, universiteter, farmasøytiske og andre næringer, små og mellomstore bedrifter, pasientorganisasjoner og legemiddelmyndigheter.

https://www.imi.europa.eu/


Active and Assisted Living Programme (AAL)

AAL vil skape bedre livskvalitet for eldre og styrke industrielle muligheter innen aldringsteknologi og innovasjon. AAL finansierer prosjekter som utvikler markedsklare produkter og tjenester for eldre. Hvert prosjekt består av små og mellomstore bedrifter, forskningsorganer og sluttbrukerorganisasjoner. Prosjektene er rettet mot bl.a kroniske tilstander, sosial inkludering, tilgang til digitale tjenester, mobilitet og mestring av daglige aktiviteter.

http://www.aal-europe.eu/


Joint Programming Initiatives

Joint Programme Initiatives (JPI) er europeiske fellesprogrammer organisert i ulike tematiske utfordringer. Norske forskere kan søke prosjektmidler gjennom utlysninger der Norge deltar. Det er opprettet 10 JPI-er, bl. a. på antimikrobiell resistens, nevrodegenerative sykdommer og mat og helse, og Norge deltar i alle.

https://www.era-learn.eu/partnerships-in-a-nutshell/type-of-networks/joint-programming-initiatives


ERA-NETs

ERA-NET er samarbeid mellom nasjonale forskningsprogrammer for samordning og styrking av offentlig finansiert forskning i Europa. Norge deltar i ERA-NET, bl.a. innenfor kreft, persontilpasset medisin, kardiovaskulære sykdommer, sykdommer som rammer nervesystemet og hjernen, og nanomedisin.

https://www.era-learn.eu/network-information


National Institutes of Health - USA

National Institutes of Health består av 27 forskjellige institutter og sentre. Hver har sin egen spesifikke forskningsagenda, som ofte fokuserer på bestemte sykdommer eller diagnosegrupper. NIH støtter forskning innenfor bl.a. årsakssammenheng, diagnose, forebygging og kur av menneskers sykdommer, prosesser for menneskelig vekst og utvikling, biologiske effekter av miljøgifter, og forståelsen av mentale, vanedannende og fysiske lidelser.

https://www.nih.gov/