Forankring i egen avdeling

Før forskningen kan settes i gang, må prosjektleder foreta en forsvarlighetsvurdering, sørge for at studien forankres i en forskningsgruppe, og at den er godkjent av linjeansvarlig for forskning.

Sammen med forskningsgruppe og linjeleder må forsker avklare:

  • Er prosjektet medisinsk og etisk forsvarlig å gjennomføre? Dette vil i stor grad dreie seg om en såkalt risiko-nyttevurdering.
  • Blir personvern og forskningsdeltakernes rettigheter ivaretatt på en betryggende måte?
  • Er det grunn til å vurdere behov for særskilt personvernkonsekvensvurdering?
  • Er prosjektet tilfredsstillende faglig, økonomisk og administrativt organisert?

Hvis flere avdelinger ved sykehuset involveres, må prosjektleder eller ansvarlig forsker forsikre seg om at samarbeidende avdeling(er) er informert, og har godkjent egne bidrag i prosjektet.

Hvis prosjektet er en multisenterstudie, skal prosjektleder sørge for at samarbeidende institusjoner (forskningsansvarlige) er informert, og at nødvendig forpliktende avtaler kommer på plass.