Nasjonale finansieringskilder

Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF støtter helseforskning i regionen. Prosjektene skal gi ny kunnskap og kompetanse, for utvikling av morgendagens spesialisthelsetjenester til beste for pasientene. Det kan søkes støtte innenfor følgende kategorier:

  • Regionale forskningsmidler
  • Strategiske midler til ikke-universitetssykehus
  • Utenlandsstipend
  • Regionale forskningsnettverk
  • Regionale forskningsmidler utlyses årlig til bl. a. doktorgradsstipender, postdoktorstipender og åpen prosjektstøtte. 

https://www.helse-sorost.no/helsefaglig/forskning#forskningsmidler


Forskningsrådet

Forskningsrådet bidrar årlig med 10 milliarder til forskning og innovasjon, innenfor kategorier som helse, bioteknologi og global utvikling. I kategorien «helse» inngår programmene BEHANDLING, BEDRE HELSE og HELSEVEL. Hovedsøknadsfristen er i april hvert år. De viktigste prosjekttypene er Forskerprosjekt, Innovasjonsprosjekt, Forskningssenter og Forskningsinfrastruktur.

https://www.forskningsradet.no/


Program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK)

Hovedmålene med KLINBEFORSK er å bidra til at flere pasienter skal få tilbud om deltakelse i utprøvende behandling gjennom klinisk behandlingsforskning, økt koordinering av kompetanse, ressurser og infrastruktur og styrke grunnlaget for å gi helsetjenester som er effektive, sikre og av god kvalitet.

Programmet lyser årlig ut midler til nasjonale multisenterstudier. Hver studie må ha deltakelse fra alle regioner.

http://kliniskforskning.rhf-forsk.org/


Kreftforeningen

Kreftforeningen støtter forskning for bedre behandling, ny kunnskap om forebygging og tidlig diagnose, samt økt livskvalitet for kreftpasienter.

Kreftforeningen har årlige utlysninger av midler til kreftforskningsprosjekter innen grunnforskning, translasjonsforskning, klinisk forskning, epidemiologisk forskning, samt helse -og samfunnsvitenskapelig forskning. I tillegg lyser Kreftforeningen ut midler til særskilte satsningsområder, som f.eks. Rosa sløyfe og Movember.

https://kreftforeningen.no/forskning/


Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam (tidligere Extrastiftelsen) er frivillighetens egen stiftelse, og støtter forsknings- og utviklingsprosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Det er to ordninger: Helse og Forskning. «Helse» er prosjekter og tiltak for forebyggende helsearbeid, rehabilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. «Forskning» har som siktemål å knytte forskningen tettere opp mot helseutfordringer ved å støtte prosjekter som bedrer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.

https://www.dam.no/