Rapportering av kliniske behandlingsstudier

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) skal det årlig gjennomføres rapportering av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene. Dersom du er prosjektleder for en klinisk behandlingsstudie, er du ansvarlig for å rapportere hvor mange nye pasienter som ble inkludert for hvert helseforetak i studien det foregående året. Rapporteringen skal gjennomføres hver vår via nettskjema. I forkant av dette vil du motta en e-post med personlig lenke til nettskjemaet.

Rapporteringen er viktig for å beregne regionale forskningsmidler. De innrapporterte dataene vil danne grunnlag for innfasing av en ny indikator i det nasjonale systemet for resultatbasert finansiering i helseforetakene. Denne indikatoren teller antall pasienter inkludert per år, samt oppstart av kliniske behandlingsstudier og koordinatoransvar.

Bakgrunnen for rapporteringen er et politisk mål om å gi flere pasienter mulighet for deltakelse i utprøvende behandling. For å stimulere til flere slike behandlingsstudier, innføres den nye indikatoren som supplement til de eksisterende faktorene i det nasjonale målesystemet for forsknings- og innovasjonsaktivitet i helseforetakene. Regional Forskningsstøtte ved OUS koordinerer rapporteringen på vegne av UNIT, Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Resultatene skal årlig rapporteres til HOD.

For mer informasjon om rapportering av kliniske behandlingsstudier, se:

https://www.cristin.no/behandlingsstudier/