Utlysning av regionale forskningsmidler HSØ

Helse Sør-Øst RHF utlyser ca. 110 mill. kr til helseforskning i regionen. Utlysningen er åpen for alle fag- og forskningsområder. En andel av midlene er målrettet til prosjekter innen fire tematiske områder. 

Søknadsfrist er tirsdag 6. september 2022 kl 16.00

Søknadskategorier

For 2023 kan det søkes om forskningsmidler innen følgende søknadskategorier: Doktorgradsstipend,Postdoktorstipend og Åpen prosjektstøtte.

Hvem kan søke?

Alle søknader må fremmes gjennom et helseforetak/ privat ideelt sykehus eller en privat institusjon med søknadsadgang i Helse Sør-Øst. Prosjektleder (søker) må ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved søkerinstitusjonen på søknadstidspunktet og i hele prosjektperioden.

Merk! Hver prosjektleder kan kun sende inn én søknad gjennom egen søkerinstitusjon i denne utlysningen.

Lenke til utlysningen; Utlysning av regionale forskningsmidler - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)