Utlysninger

Innovative Health Initiative launches new calls for proposals

The Innovative Health Initiative (IHI) has now launched IHI – calls 1 and 2.

IHI – call 1 is a single-stage call for proposals with the following topics:

  • Topic 1: An innovative decision-support system for improved care pathways for patients with neurodegenerative diseases and comorbidities
  • Topic 2: Next generation imaging and image-guided diagnosis and therapy for cancer
  • Topic 3: Personalised oncology: innovative people centred, multi-modal therapies against cancer
  • Topic 4: Access and integration of heterogeneous health data for improved healthcare in disease areas of high unmet public health need

Deadline for full proposals: 20 September 2022

Call web page: https://bit.ly/3njHZhf

IHI – call 2 is a two-stage call for proposals with the following topics:

  • Topic 1: Cardiovascular diseases - improved prediction, prevention, diagnosis, and monitoring
  • Topic 2: Setting up a harmonised methodology to promote uptake of early feasibility studies for clinical and innovation excellence in the European Union

Deadline for short proposals: 20 September 2022

Call web page: https://bit.ly/39T3EKe

Find out more and find partners

All topic texts, call documentation (including a comprehensive guide for applicants) and details of how to apply can be found on the IHI website.

IHI ran webinars on IHI – calls 1 and 2, including webinars on all call topics, as well as IHI’s rules and procedures and the financial aspects of completing a proposal.

You can use the website of our brokerage event until 15 July to schedule brokerage meetings and until 20 September to register as an active participant to find partners. You can also find potential partners via the lists of participants from our webinars.

Why apply?

IHI calls for proposals represent an excellent opportunity for researchers to take part in ground-breaking cross-sector collaborative projects that aim to deliver tangible benefits for patients. Scientists from academia, diverse industry sectors, SMEs, mid-sized companies, hospitals and patients’ organisations are encouraged to get involved in our projects.

Questions? E-mail applicants@ihi.europa.eu  

Sophies Minde - klinisk rettet forskning

Det lyses ut forskningsmidler til finansiering av klinisk rettet forskning knyttet til ortopediteknikk, ortopedisk behandling m.m.

Utlysning og retningslinjer er tilgjengelig på Sophies Mindes hjemmeside – www.sophiesminde.no.

Søknadsfrist 31. august 2022

Norske Kvinners Sanitetsforenings forskningsfond

Utlysningen retter seg mot forskergrupper og enkeltforskere som forsker på relevant tematikk for utlysningen av Norske Kvinners Sanitetsforenings forskningsfond. Fondet støtter Ph.d.- og postdoktorstillinger med fullfinansiering.

Søknadsfrist 26. september 2022 klokken 23.59

For perioden 2023 – 2024 lyses det ut midler fra to fond, (1) Kvinnehelsefondet og (2) Fondet for barn og unge.

NKS etterlyser spesielt forskningsprosjekter som fokuserer på sykdommer og lidelser som er underprioriterte i behandling og forskning, som har kunnskapshull og er tabubelagte.

Prosjektene må være i tråd med NKS’s forskningsstrategi, «Kvinnehelse fra vugge til grav 2018-24» og innenfor deres 6 prioriterte forskningsfelt.

Hele utlysningen og informasjon om søknadsprosessen finner du her: https://sanitetskvinnene.no/forskningsprosjekter/norske-kvinners-sanitetsforenings-forskningsfond

Kreftforeningens pionerprosjekter

Kreftforeningen lyser ut 10 millioner kroner i støtte til tidlig-fase utforskning av helt nye og innovative forskningsideer med potensiale for viktige fremskritt på kreftområdet. I år inviteres både forskningsinstitusjoner og private bedrifter til å søke midler.

Hvert prosjekt kan tildeles inntil 2 millioner kroner med prosjektperiode på 1-2 år.

Søknadsfrist 15. september 2022 kl. 13.00

Les fullstendig utlysning i SøknadsWeb

Utlysning av forskningsmidler - Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer ved lokalt arbeid, politisk påvirkning og støtte til forskning. Hvert år tildeler vi midler til hjerte- og karforskning og demensforskning, samlet inn fra våre givere.

Følgende utlysninger er åpne fra 1. juni (søknadsfrist 1. september 2022):

- Midler til drift og/eller nettverksstøtte innen demensforskning

- Midler til postdoktor og stipendiat innen hjerte- og karforskning

Les mer

Eventuelle spørsmål kan rettes til forskning@nasjonalforeningen.no

Utlysning av regionale forskningsmidler HSØ

Helse Sør-Øst RHF utlyser ca. 110 mill. kr til helseforskning i regionen. Utlysningen er åpen for alle fag- og forskningsområder. En andel av midlene er målrettet til prosjekter innen fire tematiske områder. 

Søknadsfrist er tirsdag 6. september 2022 kl 16.00

Søknadskategorier

For 2023 kan det søkes om forskningsmidler innen følgende søknadskategorier: Doktorgradsstipend,Postdoktorstipend og Åpen prosjektstøtte.

Hvem kan søke?

Alle søknader må fremmes gjennom et helseforetak/ privat ideelt sykehus eller en privat institusjon med søknadsadgang i Helse Sør-Øst. Prosjektleder (søker) må ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved søkerinstitusjonen på søknadstidspunktet og i hele prosjektperioden.

Merk! Hver prosjektleder kan kun sende inn én søknad gjennom egen søkerinstitusjon i denne utlysningen.

Lenke til utlysningen; Utlysning av regionale forskningsmidler - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

Utlysning fra Helse Sør-Øst: Tjenesteinnovasjon i regionen

Helse Sør-Øst RHF lyser ut inntil 20 millioner kroner til tjenesteinnovasjon i regionen i en åpen konkurranse.

Målet med Helse Sør-Øst sin satsning på tjenesteinnovasjon er å utvikle tjenester som er bedre for pasienter og for ansatte. Det inkluderer bedre og lettere tilgjengelige tjenester for pasientene, bedre bruk av samlede ressurser, at klinisk personale får mer tid til pasientbehandling og bedre bruk av ansattes kompetanse. 

Hvem kan søke:

Prosjektleder må være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i regionen eller et privat, ideelt sykehus som har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Søknaden skalfremmes gjennom søkerinstitusjonen.

Det kan søkes om midler i to kategorier:

  1. Nye tjenesteinnovasjonsprosjekter: Prosjekter som gjennomføres for første gang og i samarbeid mellom flere helseforetak. Maksimalt søknadsbeløp: 1500 000 kroner
  2. Idéoverføringsprosjekter: Det kan søkes om prosjektmidler til å innføre gode innovasjonsløsninger implementert i andre helseforetak. Maksimalt søknadsbeløp: 500 000 kroner.

Lenke til utlysningen; Utlysning av midler til tjenesteinnovasjon - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

Søknadsfrist er 30. september 2022 kl. 16:00.

NB! En prosjektleder kan kun sende inn to søknader gjennom egen søkerinstitusjon i denne utlysningen.

Ny KLINBEFORSK-frist 2. september for området psykisk helse hos barn og unge

KLINBEFORSK gjør oppmerksom på utvidet frist for søknader innen det prioriterte området psykisk helse hos barn/unge.

Ny frist er 2. september 2022, kl. 16:00.

Søknader om prioriterte midler skal følge en to-trinns søknadsprosess:

  1. Til søknadsfrist september 2022, bes søkere innen prioriterte områder fylle ut fullstendig søknadsskjema i eSøknad, inkl. budsjettoversikt og oversikt over samarbeidspartnere. Prosjektleder skal laste opp egen CV med publikasjonsliste, men søknaden sendes inn uten prosjektbeskrivelse i denne runden.
  1. Søknadene vil evalueres strategisk opp mot de prioriterte områdene av KLINBEFORSKs programstyre. Etter evaluering, vil utvalgte søkere bli bedt om å revidere sin søknad og komplettere denne med fullstendig prosjektbeskrivelse og samarbeidspartneres CV/publikasjonsliste.

Midlene lyses ut til kliniske multisenterstudier med mål om å forbedre eksisterende behandlingsrutiner og/eller utvikle eller evaluere nye. For samtlige søknader settes det krav om deltakelse fra kliniske forskningsmiljøer i alle helseregioner, tilrettelegging for lik tilgang for pasienter nasjonalt og brukermedvirkning.

Se hele utlysningen på:  https://kliniskforskning.rhf-forsk.org/utlysning/.


Utlysninger felles med UiO:

Informasjonen nedenfor er automatisk innhentet ("speilet") fra Universitetet i Oslo (UiO) sine nettsider, og finnes kun på engelsk.

Norwegian version of this page

Funding opportunities

Light bulbs in a row

Relevant funding opportunities and sources for medical and health research.

Do you know of a talented postdoctoral candidate that would like to move to Oslo and become part of your research group? Then you should explore the MSCA Postdoctoral Fellow call with deadline of 14 September 2022.