Utlysninger

Ny utlysning av midler fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK)

De regionale helseforetakene lyser i 2024 åpent ut ca. 170 mill. kroner til nasjonale, kliniske behandlingsstudier.

For samtlige søknader settes det krav om deltakelse fra kliniske forskningsmiljøer i alle helseregioner, tilrettelegging for lik tilgang for pasienter nasjonalt og brukermedvirkning.

Utlysning av sentrale stimuleringsmidler for 2024 til forskningsbiobanker

Oslo universitetssykehus lyser ut sentrale stimuleringsmidler for 2024. 2 millioner kroner er avsatt strategisk satsning på store forskningsbiobanker. Søknader sendes forskningsleder i egen klinikk innen 1. desember. 

Rammer og frister

Total ramme: 2 mill. kroner.

Søknadsbeløp pr biobank: inntil 500 000 kroner per biobank til driftstiltak .

Utfylt skjema sendes klinikkens forskningsleder med frist 1.desember 2023. Forskningsleder i klinikk kvalitetssikrer søknadene som sendes til Fagråd for forskningsbiobanker ved Turid Eide: tureid@ous-hf.no, med frist 10. desember 2023.

Last ned søknadsskjema

Kriterier som vektlegges:

  • samling av forskningsbiobanker innen en klinikk eller klinikkovergripende biobanker
  • planer for videre drift etter støtteperioden
  • omlegging til elektronisk sporingsløsning eBiobank
  • tilpasning til automatisert lagring

Økonomiske betingelser:

Tildelingen vil gjelde for 2024. Det blir ikke tildelt midler til drift av forskningsbiobankene utover ett år. Det tildeles heller ikke midler til investeringer/utstyrsanskaffelser/ombygginger (jf. gjeldende investeringsgrense, dvs. kostnad over 100 000 kroner inkl. installasjon og MVA, og mer enn tre års levetid).

Utlysning av midler til forskningsbasert innovasjon HSØ

Helse Sør-Øst RHF utlyser regionale midler til forskningsbasert innovasjon for utvikling av nye produkter, tjenester og metoder etter videreføring av resultater og idéer fra forsknings-prosjekter som tidligere har mottatt støtte gjennom RHF-ets konkurranseutsatte forskningsmidler.

Utlysningen løper årlig fra februar til november uten frist. 

Les mer på nettsidene til Helse Sør-Øst RHF.

Utlysninger felles med UiO

Informasjonen nedenfor er automatisk innhentet ("speilet") fra Universitetet i Oslo (UiO) sine nettsider, og finnes kun på engelsk.

Norwegian version of this page

Funding opportunities

Light bulbs in a row

Relevant funding opportunities and sources for medical and health research.