Utlysning av forskningsmidler: Norske kvinners sanitetsforening

Høstens utlysning av forskningsmidler fra Norske Kvinners Sanitetsforening er nå klar. For perioden 2022 – 2024 lyses det ut midler fra våre to fond:

 1. Kvinnehelsefondet
 2. Fondet for barn og unge.

Vi etterlyser spesielt forskningsprosjekter som fokuserer på sykdommer og lidelser som er underprioriterte i behandling og forskning, som har kunnskapshull og er tabubelagte. Vis støtter Ph.D.- og postdoktorstillinger med fullfinansiering.

Søknadsfrist: 28. september 2021

Prosjektene må være i tråd med vår forskningsstrategi, «Kvinnehelse fra vugge til grav 2018-24» og innenfor våre 6 prioriterte forskningsfelt:

 • Seksuell og reproduktiv helse
  Vi prioriterer prosjekter innen fødsel og barselomsorg, overgangsalder og eldre kvinners helse. Vi prioriterer seksuell og reproduktiv helse for barn og unge kvinner, samt underprioriterte sykdommer og lidelser som rammer kvinner spesielt, slik som endometriose, adenomyose og vulvalidelser.
 • Kreft som rammer kvinner
  Vi prioriterer forskning innen forebyggende behandling og senskadeoppfølging av kvinner som har vært behandlet for kreft, samt kroniske sykdommer som kan utvikle kreft hos kvinner som konsekvens av legemiddelbehandling.
 • Muskel- og skjelettlidelser, langvarige smerte- og utmattelsestilstander
  Vi prioriterer forskning innenfor livsløpsspesifikke sykdomsforløp som rammer kvinner. Dette gjelder årsak, mestring og psykiske aspekter både i møte med helsevesenet, diagnostisering, behandling og oppfølging. Satsingen innebærer et fortsatt stort fokus på revmatologi og autoimmune sykdommer, ME, leddgikt, beinskjørhet og fibromyalgi.
 • Hjerte- og karsykdommer
  Det finnes betydelig forskning på hvordan kvinner og menns hjerter og hjertesykdom skiller seg fra hverandre, men det er fortsatt mangel på kunnskap om mekanismene bak kjønnsforskjellene, og vi har fortsatt dårligere utviklede diagnose- og behandlingsmetoder for kvinners hjertesykdommer.
 • Psykisk helse
  Det er behov for mer kunnskap om hvilke aspekter av kvinners liv og sårbarhet som påvirker kvinners mentale helse knyttet til spesielle livsfaser som svangerskap, barsel og alderdom. Vi vil også jobbe med tematikk knyttet til vold, overgrep og kroppspress.
 • Barn og unge
  N.K.S. vil bidra til en trygg og inkluderende oppvekst og prioriterer forskning som fremskaffer ny kunnskap om barn og unges helse og livsvilkår.

Spørsmål kan rettes til Ida Heiaas eller Elisabeth T. Swärd.

Les hele utlysningen og få informasjon om søknadsprosessen her.

Vi ser frem til å motta deres søknad og ønsker god sommer!