Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) - 14.2.2023

Det har nå kommet ny utlysning av forskningsmidler fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). De regionale helseforetakene lyser i 2023 åpent ut 180 mill. kroner til nasjonale, kliniske behandlingsstudier.

For samtlige søknader settes det krav om deltakelse fra kliniske forskningsmiljøer i alle helseregioner, tilrettelegging for lik tilgang for pasienter nasjonalt og brukermedvirkning. I årets utlysning vil det bli gitt prioritet til søknader innen klinisk behandlingsforskning for sjeldne sykdommer.

Søknadsfrist: 31. mai 2023

Vær oppmerksom på at KLINBEFORSK imøteser studier med bruk av ny studiedesign for tilrettelegging for persontilpasset medisin og gjennomføring av desentraliserte kliniske studier.

I tråd med Nasjonal strategi for persontilpasset medisin 2023-2030 skal søknader om programmidler fra KLINBEFORSK inkludere og redegjøre for bruk av eksplorative markører for stratifisering og persontilpasning der det er relevant.

Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende krav til søknaden:

  • Søknadens prosjektbeskrivelse og alle vedlegg skal skrives på engelsk. Se for øvrig krav til prosjektbeskrivelsen som beskrevet under føringer. Søknadene skal følge disse rammebetingelsene med hensyn til varighet, maksimalt støttebeløp, budsjettelementer, etc.
  • Prosjektet skal være ledet fra en søknadsberettiget institusjonmed forankring i institusjonens forskningsledelse.
  • Prosjektet skal inkludere brukermedvirkning og samarbeidspartnere i alle fire helseregioner fra minst én av de angitte søknadsberettigede institusjonene. Samarbeidspartnere skal være oppført i søknadsskjema.
  • Det skal legges til rette for pasientinklusjon fra alle helseregioner.
  • Søknaden skal følges av CV med publikasjonsliste for prosjektleder og sentrale samarbeidspartnere fra hver av de tre øvrige regionene (maks. 5 sider per deltaker)

 Alle søknader til KLINBEFORSK skal fremmes gjennom søknadsportalen eSøknad.

Se hele utlysning på : https://kliniskforskning.rhf-forsk.org/utlysning/

NB! Dersom det er behov for bistand fra administrativ forskningsstøtte i forbindelse med søknaden, må vi kontaktes senest 15.april grunnet redusert kapasitet i en periode. E-post: grants@ous-hf.no.