Utlysning fra Helse Sør-Øst: Tjenesteinnovasjon i regionen

Helse Sør-Øst RHF lyser ut inntil 20 millioner kroner til tjenesteinnovasjon i regionen i en åpen konkurranse.

Målet med Helse Sør-Øst sin satsning på tjenesteinnovasjon er å utvikle tjenester som er bedre for pasienter og for ansatte. Det inkluderer bedre og lettere tilgjengelige tjenester for pasientene, bedre bruk av samlede ressurser, at klinisk personale får mer tid til pasientbehandling og bedre bruk av ansattes kompetanse. 

Hvem kan søke:

Prosjektleder må være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i regionen eller et privat, ideelt sykehus som har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Søknaden skalfremmes gjennom søkerinstitusjonen.

Det kan søkes om midler i to kategorier:

  1. Nye tjenesteinnovasjonsprosjekter: Prosjekter som gjennomføres for første gang og i samarbeid mellom flere helseforetak. Maksimalt søknadsbeløp: 1500 000 kroner
  2. Idéoverføringsprosjekter: Det kan søkes om prosjektmidler til å innføre gode innovasjonsløsninger implementert i andre helseforetak. Maksimalt søknadsbeløp: 500 000 kroner.

Lenke til utlysningen; Utlysning av midler til tjenesteinnovasjon - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

Søknadsfrist er 30. september 2022 kl. 16:00.

NB! En prosjektleder kan kun sende inn to søknader gjennom egen søkerinstitusjon i denne utlysningen.