OUS-forskere skal lede utviklingen av ny europeisk forskningsplattform - 23. oktober 2020

Forskere ved Oslo universitetssykehus skal lede utviklingen av ny europeisk forskningsplattform for utprøving av nye legemidler for COVID-19 og fremtidige pandemier

Oslo universitetssykehus og Folkehelseinstituttet skal, i samarbeid med ECRIN og det franske forskningsinstituttet Inserm, lede utviklingen av forskningsplattformen EU-SolidAct. EU-SolidAct er en del av et større multinasjonalt prosjekt, EU-RESPONSE, som nylig ble tildelt 15,7 millioner euro fra EU-kommisjonen.

COVID-19-pandemien har tydeliggjort et behov for raskt og effektivt å kunne teste ut nye legemidler i en pandemisk situasjon. EU-SolidAct vil utvikles som en adaptiv forskningsplattform for utprøving av nye legemidler mot COVID-19. Nye legemidler kan testes ut i flere parallelle utforskende fase 2-studier, og de mest lovende legemidlene kan så uten avbrudd testes videre i store fase 3-studier. EU-SolidAct vil få fleksibel design slik at de fleste europeiske sykehus kan delta på det nivået det enkelte sykehus velger, fra enkel registrering av bivirkninger og dødsfall til grundig rapportering av sykdomsdiagnostikk, laboratorieundersøkelser og langtidsoppfølging. EU-SolidAct kan brukes til å teste eksisterende legemidler for nye sykdommer, kombinasjoner av kjente legemidler, eller helt nye virkestoffer, hvor det å teste ut bivirkningsprofilen er avgjørende. Selv om EU-SolidAct er utviklet for å kunne svare effektivt på COVID-19-pandemien, er målet at denne plattformen også skal kunne reaktiveres raskt og effektivt ved fremtidige pandemier. En vellykket EU-RESPONSE vil kreve nasjonal forankring og overnasjonal styring gjennom etablering av solide styringsverktøy både mot respektive lands helsemyndigheter, europeiske samarbeidsorgan og industrien. EU-RESPONSE er et viktig steg mot bedre koordinert forskning i Europa.

Fra norsk side skal utviklingen av forskningsplattformen EU-SolidAct skal ledes av en tverrfaglig gruppe ved Oslo universitetssykehus med statistiker Inge Christoffer Olsen fra Regional forskningsstøtte i spissen. Målet er at den nye forskningsplattformen skal være klar ved årsskiftet.