Aktuelle utlysninger

Utlysning av forskningsmidler - Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer ved lokalt arbeid, politisk påvirkning og støtte til forskning. Hvert år tildeler vi midler til hjerte- og karforskning og demensforskning, samlet inn fra våre givere.

Følgende utlysninger er åpne fra 1. juni (søknadsfrist 1. september 2022):

- Midler til drift og/eller nettverksstøtte innen demensforskning

- Midler til postdoktor og stipendiat innen hjerte- og karforskning

Les mer

Eventuelle spørsmål kan rettes til forskning@nasjonalforeningen.no

Utlysning av regionale forskningsmidler HSØ

Helse Sør-Øst RHF utlyser ca. 110 mill. kr til helseforskning i regionen. Utlysningen er åpen for alle fag- og forskningsområder. En andel av midlene er målrettet til prosjekter innen fire tematiske områder. 

Søknadsfrist er tirsdag 6. september 2022 kl 16.00

Søknadskategorier

For 2023 kan det søkes om forskningsmidler innen følgende søknadskategorier: Doktorgradsstipend,Postdoktorstipend og Åpen prosjektstøtte.

Hvem kan søke?

Alle søknader må fremmes gjennom et helseforetak/ privat ideelt sykehus eller en privat institusjon med søknadsadgang i Helse Sør-Øst. Prosjektleder (søker) må ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved søkerinstitusjonen på søknadstidspunktet og i hele prosjektperioden.

Merk! Hver prosjektleder kan kun sende inn én søknad gjennom egen søkerinstitusjon i denne utlysningen.

Lenke til utlysningen; Utlysning av regionale forskningsmidler - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

Utlysning fra Helse Sør-Øst: Tjenesteinnovasjon i regionen

Helse Sør-Øst RHF lyser ut inntil 20 millioner kroner til tjenesteinnovasjon i regionen i en åpen konkurranse.

Målet med Helse Sør-Øst sin satsning på tjenesteinnovasjon er å utvikle tjenester som er bedre for pasienter og for ansatte. Det inkluderer bedre og lettere tilgjengelige tjenester for pasientene, bedre bruk av samlede ressurser, at klinisk personale får mer tid til pasientbehandling og bedre bruk av ansattes kompetanse. 

Hvem kan søke:

Prosjektleder må være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i regionen eller et privat, ideelt sykehus som har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Søknaden skalfremmes gjennom søkerinstitusjonen.

Det kan søkes om midler i to kategorier:

  1. Nye tjenesteinnovasjonsprosjekter: Prosjekter som gjennomføres for første gang og i samarbeid mellom flere helseforetak. Maksimalt søknadsbeløp: 1500 000 kroner
  2. Idéoverføringsprosjekter: Det kan søkes om prosjektmidler til å innføre gode innovasjonsløsninger implementert i andre helseforetak. Maksimalt søknadsbeløp: 500 000 kroner.

Lenke til utlysningen; Utlysning av midler til tjenesteinnovasjon - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

Søknadsfrist er 30. september 2022 kl. 16:00.

NB! En prosjektleder kan kun sende inn to søknader gjennom egen søkerinstitusjon i denne utlysningen.

CEPI utlyser midler til forskning på koronavaksiner

Ønsker supplerende forskning på koronavaksiner

CEPI utlyser inntil 140 millioner dollar i tilskudd til vaksineutviklere og andre forskningsmiljøer for rask generering av supplerende kliniske data for covid-19-vaksiner. Les mer på Legemiddelindustriens nettsider og se utlysningen på CEPI - calls for proposals.

Interregional utlysning av midler til koronaprosjekter

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak/European Regional Development Fund gir støtte til prosjekter innen ulike områder (bl.a. innovasjon) som vil arbeide med å håndtere effektene av koronapandemien. Les mer om hvem som kan søke og hva det kan søkes støtte for her.

European Open Science Cloud (EOSC)

FAST TRACK PROCESS FOR COVID-19 CO-CREATION REQUEST.

Budget: up to 45,000 euros per project. https://www.eoscsecretariat.eu/funding-opportunities/COVID-19-Fast-Track-Funding Description: this programme funds activities and actions that deploy open science methods and resources and make use of the EOSC communities in order to address COVID-19 related issues. Same eligibility criteria as in H2020 proposals.

Running, no deadline.


Utlysninger felles med UiO:

Informasjonen nedenfor er automatisk innhentet ("speilet") fra Universitetet i Oslo (UiO) sine nettsider, og finnes kun på engelsk.

Norwegian version of this page

Funding opportunities

Light bulbs in a row

Relevant funding opportunities and sources for medical and health research.

Do you know of a talented postdoctoral candidate that would like to move to Oslo and become part of your research group? Then you should explore the MSCA Postdoctoral Fellow call with deadline of 14 September 2022.