Oversikt over biobanker ved OUS

Forskningsbiobank forstås som en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Når skal forskningsbiobank opprettes?

  • når materiale blir hentet fra en diagnostisk biobank eller behandlingsbiobank til forskningsformål
  • når det innsamles nytt biologisk materiale til forskningsformål
  • når forskningsmateriale skal oppbevares

Hentes materiale fra en diagnostisk eller behandlingsbiobank til forskning skal det foreligge godkjenning fra avdelingen. Humant biologisk materiale som destrueres kort tid (veiledende grense 2 mnd) etter analyse inngår ikke i en biobank, men skal være godkjent for bruk til forskning.

Biobankportalen - oversikt over noen forskningsbiobanker ved OUS

Diagnostisk biobank forstås som en samling humant biologisk materiale som er avgitt til diagnostikk. Et eksempel er den diagnostiske biobanken ved avdeling for patologi.

Behandlingsbiobank forstås som en samling humant biologisk materiale som er avgitt til behandling. Blodbank er et typisk eksempel, og den reguleres av en egen forskrift, Blodforskriften, for alle aktiviteter knyttet til blodbankvirksomhet. 

I tillegg er det en Forskrift om håndtering av humane celler og vev, som har som formål å fastsette kvalitets- og sikkerhetsstandarder ved håndtering av humane celler og vev til anvendelse på mennesker. Søknad om godkjenning av virksomhet for håndtering av celler og vev skal sendes til cellerogvev@helsedir.no

Se veiledning og søknadsskjema samt en oversikt over godkjente enheter med tilhørende behandlingsbiobanker som er regulert av celler og vev-forskriften på Helsedirektoratet.